PRINCIPAL

VICE PRINCIPAL

MRS. PRITI SINHA

MRS. ARCHANA SRIVASTAVA

 

ADMINISTRATIVE STAFF

 

MR. I RAM CHANDRA RAO

 MR. K. UNNI KRISHNAN

MRS. USHA PRADHAN  CHOUDHARY

 MR. M. BHUSAN RAO

 

 MR. BASAB MISHRA

MS. ARCHANA REHAL

MR. SARDAR PURTY

MR. NISHANT PRASAD

 MR. A. KUMAR

MR. SHIV SHANKAR RAM

MR. MUKESH KUMAR MANDAL

MR. SOHAN KARWA

 MRS. CHAMPA DHAR

MR. PRADIP KUMAR MISHRA

 

  

HIGH SCHOOL FACULTY

 

MR. NIHAR RANJAN SARANGI

 MS.SANGEETA  ROSLIN  HERENZ

 MRS. GARGI MUKHERJEE

MR. TUSHAR KANTI CHOUDHURY

 MR. EKBAL SINGH

 MRS.MALLESHWARI VERMA

MR. SRIBANTA SARANGI

 MR. AMIT KUMAR DEY

 MRS. BAISHALI DAS GUPTA

MR. RAM NARESH SINGH

 MR. AJAY KUMAR

 MRS. SHIBANI DAS

MRS. ARCHANA SRIVASTAVA

 MS. SUMITA DUTTA

 MR. RAJESH DAS

MRS. SANJU VERMA

 

 MRS. SANGEETA KAUSHAL

MRS. SMITA SAHU

 MR. SUJAN CHATTERJEE

 MRS. DEBASHREE  DAS

MR. MUKESH KUMAR JHA

 MRS. MALA SINGH

 MRS. SAVITA KUMARI

 

 MRS. LOPA MUDRA NANDI

 MRS. INDRANI TIWARY

MRS. JASWINDER KAUR  

 MR. SANJIB KUMAR  CHATTERJEE

 MRS.NAGESHWARI HEMBRAM

MR. GOPI SEN

 MRS. JASWINDER KAUR  

MR. BIVAS ROY KARMAKAR  

MR. NIRANJAN  SARANGI

 MRS. MRIDULA KUMARI

 

 

PRIMARY SECTION FACULTY

 

 

MRS. DEBB IE   DALBY

MRS. NOOREE KHAN

MRS. SEEMA KEWAL

 

MRS. BHARTI SINGH

MRS. I. RADHA KUMARI

MRS. UMA MAHESHWARI 

MRS. KAVITA OREYA

MRS. VINITA KRISHNAN

MRS. INDERPAL SAINI

MRS  SUNITA

MS. ARVINDER KAUR

MRS. LINI CHAKRABORTY

MRS. ZELDA DAUNT

MRS. M. JANAKI

MRS. MADHUCHANDA SARKAR

MR. ROHI  PANNA

MRS. SUDHIRA JHA

MRS. KANCHAN SINGH OLANKI

MS. MINKY

MRS. MINA SINHA

 MRS. SUSHMITA BHATTACHARJEE

 

 

MRS. S. GAYATRI

MS.JUSTINA TIYASHI ADHIKARY

MRS. M. SURYA KUMARI

RS. RUMPA CHAKRABORTY

MRS  SEEMA MAJUMDER

 

MRS LYNETTE JOSEPHINE DAUNT

 

MRS. NATALIE WHITE

MS. HARVINDER KAUR

MRS. PRIYANKA  DEY

 

MRS. ANUNITA DHAWRIA